HemByggserviceAnläggningKontaktOm oss

 

 
FöretagetKvalitétMiljö
BS Entreprenad AB´s miljöpolicy

BS Entreprenad arbetar för närvarande med ett
företagsanpassat kvalitetssystem med en kvalitetspolicy.

Denna policy i kvalitetsarbetet har en stark
miljöinriktning och påverkar det fortsatta
arbetet i företaget.
 
Miljöarbetet i dagsläget av övergripande
natur, består i nulägesanalys av företagsrutiner   samt en omvärldsanalys av vilka metoder som är framkomliga.

Fastställda rutiner.

För närvarande arbetar BS Entreprenad efter
följande fastställda rutiner:

Avfall källsorteras efter de förutsättningar som står
till buds på arbetsplatserna.

Entreprenadåtaganden där BS Entreprenad svarar för
avfallshantering sker källsortering enligt de kriterier som
erbjuds av deponi/ mottagningsföretag.
Omfattning på källsortering fastställs individuellt för varje projekt,
i bedömningsgrunderna ingår miljöbelastningen, som följer
av ökat transportbehov med ökad grad av sortering.
Styrande instrument i denna bedömning är mottagningsföretagens
taxekonstruktion. Material/ produkter väljs enligt
substitutionsprincipen för att minska mängden miljöförstörande ämnen. Principen används utifrån föreskrivet / träffade avtal om materialval
och ekonomiska konsekvenser vid alternativa val.
Vidare påverkar faktorer som produkternas påverkan på
omgivningsmiljö, resurshushållning samt emissioner till
vistelsemiljö.

Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare.
Drift och underhållsinstruktioner upprättas i den mån som
avtalats.
Vilket skapar goda förutsättningar för framtida underhållsarbeten.
Gällande lagar och normer skall uppfyllas.